7. Duurzame ontwikkeling
• Ecologie
Door deze wet uit te vaardigen streefde de wetgever volgende
doelstellingen na:
minder verpakkingsafval
niet-vervuilende en/of herbruikbare verpakkingen
de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen
aanmoedigen
Deze bepalingen komen perfect overeen met de
internationaal erkende principes van de ladder van
Lansing
en VAL-I-PAC is blij hier elke dag te kunnen toe
bijdragen.
• Economie
VAL-I-PAC biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen
die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te
sorteren en selectief te laten inzamelen. De premies die
VAL-I-PAC betaalt, zijn geen subsidies: deze bedragen
worden uitsluitend gefinancierd met de bijdrages die de
leden betalen aan VAL-I-PAC.
Een deel van deze bijdrages dekt de werkingskosten, een
ander deel gaat naar de operatoren als tegemoetkoming
voor de informatie die ze ons geven over de hoeveelheden
die gerecycleerd worden.
Meer dan de helft gaat naar de ontpakkers als beloning
voor de inspanningen die ze leveren voor de selectieve
inzameling.
• Sociale aspecten
Ons team bestaat sinds enkele jaren uit 25 mensen, allen
zeer gespecialiseerd en ervaren in hun functie. Dit is een
vast aantal medewerkers dat niet ingrijpend zou moeten
veranderen. 85 % van onze medewerkers heeft een diploma
hoger onderwijs en allen beheersen beide landstalen.
De afvalophalers met wie we dagelijks samenwerken stellen
van hun kant veel meer personeel te werk, o.a. voor verdere
sortering en voorbereiding van de recyclage. Het systeem
bevordert dus op een indirecte manier de tewerkstelling van
lager geschoolde arbeidskrachten.
Ecologisch
Sociaal
Economisch
Duurzaam
Rechtvaardig
Leefbaar
Haalbaar
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12