LINK VAL-I-PAC
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
NR 7 - MEI 2009
 

 

Resultaten van 2008

VAL-I-PAC heeft in april jongstleden haar jaarverslag van 2008 voorgesteld aan de Interregionale Verpakkingscommissie. Voor het eerst zijn de percentages voor recyclage en nuttige toepassing licht gedaald.

Hoewel de daling niet echt dramatisch is, maakt VAL-I-PAC zich wel zorgen omdat de IVC de lat nog hoger heeft gelegd voor percentages die de komende jaren voor recyclage en nuttige toepassing moeten worden behaald.

Recyclage gedeclareerd door de operatoren
in 2008 vs. 2007

Recyclage
2007
2008

Papier/karton
Hout
Kunststof
Metaal
Overige

359.284
119.316
45.769
31.938
481
352.868
97.555
43.195
31.132
663
-1,7%
-18,2%
-5,6%
-2,5%
37,8%
Totaal (Ton)
556.788
525.413
-5,6%

Hoe kunnen we dit fenomeen verklaren?
Aan de basis van deze resultaten liggen verschillende factoren.

Eerst en vooral zijn de verpakkingshoeveelheden die de leden aangaven relatief stabiel gebleven, ondanks de economische crisis die ons eind 2008 heeft getroffen. Dat geldt echter niet voor de hoeveelheden verpakkingsafval die de operatoren declareerden. Die zijn in totaal met bijna 4 % gedaald in vergelijking met de definitieve resultaten van 2007.

Anderzijds heeft de terugval van de prijzen op de recyclagemarkten sommige operatoren ertoe aangezet om eind 2008 secundaire grondstoffen (karton en kunststof) tijdelijk te stockeren. Dit verklaart de daling voor karton en kunststof.

Maar het meest verontrustende fenomeen treffen we aan bij het hout. Houtrecyclage is met 18 % gedaald terwijl de hoeveelheid energetisch gevaloriseerd hout meer dan verdubbeld is.

Tot voor kort werd het selectief ingezameld houten verpakkingsafval grotendeels ingezet voor de vervaardiging van spaanplaten en werd het slechts in beperkte mate energetisch gevaloriseerd. Vandaag stellen we echter vast dat steeds meer selectief ingezameld houten verpakkingsafval als biomassa wordt verbrand i.p.v. gerecycleerd in de spaanplaat-industrie.


Hogere doelstellingen voor recyclage en
nuttige toepassing

Door deze situatie dreigen de nieuwe recyclagedoelstellingen voor bedrijfsmatig verpak-kingsafval onhaalbaar te worden. Tegelijkertijd legt het nieuwe Samenwerkingsakkoord dat van kracht is geworden op 1 januari 2009 immers hogere recyclage- en valorisatiedoelstellingen op aan verpakkingsverantwoordelijken dan voordien.

De recyclagedoelstelling, die tot op heden 50 % bedroeg, stijgt naar 75 % in 2009 en naar 80 % in 2010. De valorisatiedoelstelling stijgt op haar beurt naar 80 % in 2009 en naar 85 % in 2010.

VAL-I-PAC volgt nauwgezet de evolutie van de declaraties van de operatoren in het eerste trimester van 2009 om na te gaan of deze tendens zich doorzet.

 

 

Résultats de l'année 2008

Inhoud

Resultaten van 2008
De maandelijkse declaraties
Controle van de jaardeclaraties
Planning van sorteerproeven
Facturatie van uw prestaties
     
VAL-I-PAC