Om uw taal te wijzigen, klik hier.
LINK
DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF VAN VAL-I-PAC
SPECIAL EDITION
VAL-I-PAC
 

 

Belangrijk nieuws over de toekenning van het recyclageforfait voor hout

Beste mevrouw, Beste heer,

Analyse van de resultaten van VAL-I-PAC in 2008 heeft duidelijk aangetoond dat een steeds toenemende hoeveelheid houten verpakkingsafval wordt ingezet als biomassa in installaties voor energetische valorisatie voor het opwekken van warmte en/of elektriciteit. Deze tendens is niet nieuw, maar kent een sterke toename in 2009.
Deze situatie verontrust VAL-I-PAC aangezien hout ongeveer een kwart van het tonnage aan bedrijfsverpakkingen vertegenwoordigt. Als deze tendens zich verder zet, vormt dit de komende jaren een gevaar voor het behalen van de nieuwe recyclagedoelstellingen. Daarom heeft VAL-I-PAC, na overleg met de operatoren en federaties, een reeks maatregelen opgesteld.

Basisprincipes van het recyclageforfait
Afhankelijk van de commerciële strategie van elke operator, zal het houtafval ingezet worden voor recyclage of energetische valorisatie. Uiteraard respecteert VAL-I-PAC ieders keuze, maar ze herinnert operatoren eraan dat het recyclageforfait voor hout slechts wordt toegekend voor “materiaal-recyclage” (spaanplaten, compostering, bodembedekking).

Dit item wordt duidelijk toegelicht in de jaarlijkse folder van VAL-I-PAC over de premies. Het recyclageforfait wordt niet toegekend voor houtafval dat ingezet wordt voor “productrecyclage” (herstelling van paletten) of voor energetische valorisatie (productie van elektriciteit of warmte).

VAL-I-PAC heeft in het eerste deel van het jaar een zekere tolerantie getoond bij het controleren van de aanvragen voor recyclageforfaits voor hout. De toenemende verschuiving richting energetische valorisatie dwingt ons echter tot een strengere aanpak.

De wensen van operatoren in rekening genomen
Om operatoren de nodige tijd te geven om deze boodschap te communiceren naar hun klanten, worden de striktere regels voor het recyclageforfait voor hout pas toegepast vanaf het laatste trimester van 2009. De eerste drie trimesters van 2009 wordt het forfait toegekend voor het volledige tonnage, zelfs indien hiervan een deel niet naar recyclage is gegaan.

Vanaf 1 oktober 2009 zal enkel nog een forfait betaald worden voor het houten verpakkingsafval dat de operator effectief inzet voor “materiaalrecyclage” (spaanplaten, compostering, bodem-bedekking).

Hoe wordt de premie voor ontpakkers berekend?
Het tonnage van de eerste 3 trimesters zal in zijn totaliteit in rekening genomen worden. VAL-I-PAC zal voor het 4de trimester een recyclagegraad per operator bepalen, op basis van de maanddeclaraties van oktober tot en met december. Dit voor alle klanten.

Volgende berekeningsformule zal toegepast worden:
Opgehaald tonnage per ontpakker x recyclagegraad van de operator x 10 €/ton

Voorbeeld:
• 
1e trimester :   25 ton opgehaald hout
• 
2de trimester : 30 ton opgehaald hout
• 
3de trimester : 28 ton opgehaald hout
Totaal van de 3 trimesters = 83 ton
• 
4de trimester : 30 ton opgehaald hout
-  
waarvan 15 ton (50%) richting energetische valorisatie
-  
en 15 ton (50%) richting materiaalrecyclage
Jaartotaal = (83 + 30) = 113 ton

• Berekening van de recyclagegraad:
75% (a) + (50% (b) x 25% (c) ) = 87,5%
(a) = drie eerste kwartalen van 2009
(b) = recyclagepercentage van het 4de trimester
(c) = 4de kwartaal van het jaar

• Berekening van het forfait:
113 ton x 87,5% x 10 € = 988,75 €

Operatoren wiens afgevoerde tonnages evenredig verspreid zijn over het hele jaar hoeven zich geen zorgen te maken. Het bedrag dat zij aan premies toekennen, zal niet drastisch wijzigen. Indien er echter een groot verschil in tonnage is tussen begin en eind van het jaar, kan dit individueel bekeken worden.

Enkele opmerkingen:
• Deze berekeningsformule zal opgenomen worden in Monalisaplus, het programma voor de verwerking van de aanvragen van forfaits.
• In 2010 zal dit systeem voor het hele jaar van toepassing zijn.
• Deze maatregel is niet van toepassing voor berekening van het forfait voor operatoren zelf. Deze forfaits zullen, net als in het verleden, bepaald worden op basis van de effectief gerecycleerde hoeveelheid.


Wat verandert er in de praktijk voor operatoren?
Voor de operatoren verandert er heel weinig. VAL-I-PAC heeft enkel gedetailleerde info nodig over de bestemming van het houtafval om vervolgens de recyclagegraad per operator te berekenen. Vanaf juli 2009 zal VAL-I-PAC de operatoren vragen om hun maanddeclaratie via een aangepast formulier in te dienen. Dit document zal weldra via e-mail naar de dossierbeheerder van de erkende operatoren worden verstuurd.

Overleg met de operatoren en federaties
Deze maatregel werd aangenomen na uitgebreid overleg met de verschillende betrokken partijen vanaf begin 2009. Dit standpunt kwam ruim aan bod tijdens recente gesprekken met de operatoren en hun federaties, en werd op 4 juni voorgelegd aan de werkgroep operatoren.
Het Uitvoerend Comité van VAL-I-PAC, samengesteld uit verpakkingsverantwoordelijken, ontpakkers en beroeps- federaties waaronder FEBEM en COBEREC, steunt onze aanpak.

Communicatieplan
Deze boodschap zal eveneens via verschillende communicatiekanalen verspreid worden, ondermeer via de (elektronische) newsletter van de federaties.

VAL-I-PAC op haar beurt zal dit bericht op de homepage van haar website plaatsen om de ontpakkers te informeren over deze nieuwe procedure. Tenslotte wordt begin september ook een mailing gestuurd naar de leden van VAL-I-PAC die voor 2008 een recyclageforfait voor hout hebben ontvangen.

Als operator bent u een essentiële schakel in de communicatie naar bestaande en potentiële ontpakkers. Als u al het ophaalde hout niet inzet voor recyclage, bezorgen we u graag een duidelijke en overzichtelijke boodschap die u kan overmaken aan de klanten bij wie u houten verpakkingen ophaalt.

Wenst u uw klanten per post te informeren of beschikt u graag over een basisbrief? Dan bieden we u graag dit document aan.

De lijst van klanten die in 2008 een recyclageforfait hout gekregen hebben, kan u downloaden via MonaLisa Plus. 
 
 
Inhoud
Basisprincipes van het recyclageforfait
De wensen van operatoren in rekening genomen
Hoe wordt de premie voor ontpakkers berekend?
Wat verandert er in de praktijk voor operatoren ?
Overleg met de operatoren en federaties
Communicatie-
plan
   
VAL-I-PAC
Kon. Astridlaan 59
1780 Wemmel
+ 32 2 456 83 10
info@valipac.be
www.valipac.be

 

 

 De wensen van operatoren in rekening genomen

 

 

 
Hoe wordt de premie voor ontpakkers berekend?

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Communicatieplan

VAL-I-PAC
uitschrijven - privacy