De overgang naar circulaire economie vergemakkelijken

Wat is circulaire economie?

Het doel van de circulaire economie is tot een ‘zero waste’-maatschappij te komen. Dat betekent dat je elk niveau in de waardeketen grondig moet herbekijken om complete gebruikscycli te creëren voor alle materialen.

Ecologisch ontwerpen inburgeren

Van een lineaire naar een circulaire economie overschakelen, houdt in dat je afval en afgedankte producten opnieuw in het productie- proces opneemt. Door te recycleren, kunnen we de afvalproductie en de ontginning van grondstoffen terugschroeven.

Hiervoor passen hoogtechnologische bedrijven op dit terrein het beginsel van ecologisch ontwerpen toe:

  • de levensduur van de materialen verlengen;
  • de producten, het productieproces en het einde van hun levenscyclus zodanig ontwerpen dat ze in de toekomst makkelijk gerecycleerd kunnen worden.
diagnostic-emballage
circular-economy

Recyclage boosten

Een goed presterende circulaire economie moet kunnen bogen op een stabiele afzetmarkt voor gerecycleerde materialen. De huidige wetgeving, evenals het marketingbeleid, ontmoedigen echter nog al te vaak het gebruik van gerecycleerde materialen. Valipac sensibiliseert alle deelnemende partijen rond dit thema en stimuleert de verwerking van gerecycleerd materiaal bij de fabricage van nieuwe producten.

Het voortbestaan van recyclinginstallaties hangt trouwens ook af van de regelmatige aanvoer van materiaal dat beantwoordt aan de kwaliteitsnormen. Daarom bevordert Valipac volop de contacten met bedrijven: we sluiten partnerschappen met ze af en moedigen ze aan om meer afval te sorteren en de kwaliteit van de afvalsortering op te drijven.

économie circulaire

Wat wij voor u kunnen doen binnen de circulaire economie

Verpakkingsdiagnoses

Zijn uw verpakkingen recycleerbaar? Welke impact hebben ze op het milieu?
Onze adviseurs kunnen een diagnose stellen van uw verpakkingen en samen met u een actieplan op maat opstellen om de impact ervan op het milieu terug te schroeven.
Maak een afspraak met een adviseur

Go4SustainablePackaging

Wilt u graag tips om duurzamere verpakkingen te maken? Vraagt u zich af hoe u de levenscyclus van verpakkingen kunt verbeteren? Op de website Go4SustainablePackaging vindt u heel wat kennis en technische informatie over duurzame verpakkingen.

Meer weten

Onze projecten in verband met de circulaire economie

Clean Site Circular

De circulaire economie vergt meer overleg tussen alle actoren van de waardeketen. Met Clean Site Circular hebben we dat principe in de praktijk gebracht. Dit project heeft betrekking op de Belgische fabrikant van bakstenen Wienerberger voor het gebruik van gerecycleerde plastic folies en op Total voor de wetenschappelijke ontwikkeling van het project.  Ook de andere actoren van de keten zijn betrokken: fabrikanten van verpakkingsfolies, afvalophalers en recyclagebedrijven. De plastic folies die worden gebruikt om bouwmaterialen in te verpakken, worden al gerecupereerd op de bouwwerven in het kader van het Clean Site System (een project dat 15 jaar geleden werd gelanceerd door Valipac). De rol van de firma Total bestaat erin om tests uit te voeren met behulp van “boosterpolymeren”. De bedoeling is om gerecycleerde plastic folies te produceren met een kwaliteit die vergelijkbaar is met die van folies gemaakt van nieuwe grondstoffen. De uitdaging? Een nieuw circulair product creëren, m.a.w. een product dat gerecycleerd materiaal bevat en dat zelf gerecycleerd kan worden, eens het materiaal het einde van zijn levensduur bereikt heeft. Door meer en meer soortgelijke demonstratieprojecten op te zetten, willen we de vraag naar ‘recycled content’ stimuleren. Eens de vraag er is, zal het aanbod zich immers automatisch aanpassen aan de behoeften van de markt.

Clean Site Circular in beeld

Clean Site Plus

De sortering van afval op bouwwerven wordt vaak belemmerd door het gebrek aan plaats en het feit dat er zoveel verschillende beroepsgroepen aanwezig zijn. Nochtans is Valipac erin geslaagd om voor de plastic folies een eenvoudig en doeltreffend selectief inzamelsysteem te implementeren dat een beroep doet op de retourlogistiek: Clean Site System. De aannemers kopen inzamelzakken bij hun handelaar in bouwmaterialen. Eenmaal op de bouwwerf vullen ze de zakken, waarna ze deze gratis kunnen deponeren bij hun volgende bezoek aan hun handelaar.

Al bijna 15 jaar lang bewijst dit systeem dat het werkt. Momenteel analyseren we de mogelijkheid om de inzameling uit te breiden naar harde plastics op de bouwwerven. Met Clean Site Plus krijgen aannemers de mogelijkheid om hun harde plastics in te zamelen via hetzelfde principe als de plastic folies.

Eenmaal ingezameld, worden de harde plastics overgebracht naar gespecialiseerde sorteercentra, waar ze gescheiden worden in functie van de verschillende polymeren en vervolgens gebruikt worden als secundaire grondstof voor de productie van nieuwe voorwerpen in kunststof.

Evaluatietool 4CE

Bij gebrek aan kennis kiezen ondernemingen hun verpakkingen nog al te vaak zonder rekening te houden met de circulariteitscriteria. En dat geldt in het bijzonder voor bedrijfsmatige verpakkingen.

Om hen hierbij te helpen, ontwikkelt Valipac op dit ogenblik een hulpmiddel dat bestemd is om de circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen te evalueren (en in het bijzonder van plastic folies). Deze evaluatie is gebaseerd op objectieve criteria. Ze kent een circulariteitsscore toe aan de verpakkingen, een beetje zoals bij de energieklassen van de huishoudtoestellen.

Deze tool houdt niet alleen rekening met meerdere parameters, zoals de aanwezigheid van verschillende materialen in eenzelfde verpakking, pigmenten, lijm, …, maar ook met de integratie van gerecycleerd materiaal (‘recycled content’), de mogelijkheid om de verpakking te recycleren eens het afval is en om het gerecycleerde materiaal voor nieuwe producten te gebruiken.

Om deze tool te realiseren, is de inbreng van alle actoren van de waardeketen vereist. Op termijn is het onze doelstelling om te evolueren naar richtlijnen rond de circulariteit van verpakkingen op Europees niveau.

Selectieve inzameling van EPS

Ondanks het feit dat er reeds een sorteerverplichting is voor EPS, wordt deze stroom nog altijd te weinig ingezameld binnen bedrijven. Om de inzameling ervan te stimuleren, evalueert Valipac op dit ogenblik de haalbaarheid van een inzamelsysteem met zakken uit geweven PP. De gevulde zakken kunnen worden meegenomen bij de ophaling van de papier- en kartoncontainer, wat de logistieke kosten drukt. In tegenstelling tot de (al dan niet geperforeerde) zakken in PE scheuren de zakken uit geweven PP niet in de perswagen, waardoor het papier/karton niet vervuild raakt.

Valipac werkt op dit ogenblik samen met enkele aangesloten afvalophalers om dit systeem op het terrein te promoten en eveneens voor de logistieke aspecten van dit project. De afvalophalers versturen een gratis starterskit met 3 zakken in geweven PP en een informatiefolder aan bedrijven die deze stroom wel mee genereren, maar nog niet sorteren.  EPS die op deze manier wordt ingezameld, wordt daarbij gerecycleerd tot isolatiemortel of isolatiepanelen.