Afval sorteren in uw bedrijf

Wist u dat (niet gesorteerd) restafval van bedrijven nog gemiddeld 50 % materialen bevat die hadden kunnen gevaloriseerd worden als ze aan de bron waren gesorteerd?¹

Autopsie van uw restafval

De samenstelling van uw restafval varieert in functie van een aantal parameters zoals de activiteit van het bedrijf, de grootte, de ligging, …

Het type container heeft ook invloed op de samenstelling van het restafval.

Gebruikt u een grote container van het type 20m³ gebruikt,  dan is de kans reëel dat hij nog volgende materialen bevat:

 • 22% hout
 • 13% plastic
 • 10% papier/karton

Voert u uw restafval af in een rolcontainer van het type 1100 liter, dan kan u er nog het volgende in terugvinden:

 • 16% plastic
 • 13% papier/karton
 • 8% organisch afval

Door enkel al deze 3 stromen te sorteren, zou u iets minder dan de helft van het volume van uw restafvalcontainer kunnen vrijmaken. En minder restafval betekent ook minder kosten.

 

¹Sorteeranalyse van bedrijfsrestafval ingezameld door private inzamelaars, studie uitgevoerd door OWS in 2017 in opdracht van de OVAM.

Afval sorteren: makkelijker dan u denkt

Heeft u vragen over het sorteren van uw afval in uw bedrijf?

U vindt alle nuttige informatie op het nieuwe Valipac-platform:

iksorteerinmijnbedrijf.be

Vind een afvalophaler

Meer informatie

Ontvang een premie

Meer informatie

 1. 1

  Controleer uw sorteerverplichtingen

  Wist u dat bedrijven in België verplicht zijn om hun afval te sorteren? Heeft u een ondernemingsnummer, dan bent u onderworpen aan deze sorteerplicht.

  De gewesten zijn bevoegd voor milieuzaken. De aard en draagwijdte van uw sorteerplicht hangen bijgevolg af van het gewest waar uw bedrijf is gevestigd.

  Controleer uw verplichtingen

 2. 2

  Gebruik communicatiemateriaal

  Zorg voor duidelijke richtlijnen zodat uw medewerkers perfect weten hoe ze afval moeten sorteren. Vooral in een KMO, waar er niet zoveel afval is, is dat van belang.

  Maar sorteren gaat ons allemaal aan. Gebruik voldoende en goede communicatiemiddelen om iedereen er dagelijks aan te herinneren.

  Vind materiaal

 3. 3

  Geniet van de Valipac-premies

  Heeft u uw bedrijfsmatig verpakkingsafval gesorteerd en laten inzamelen door een Valipac aangesloten operator?

  Dankzij uw deelname aan de recyclageketen, wordt uw afval materiaal dat een tweede leven krijgt. Valipac geeft u premies om u hiervoor te bedanken.

  Komt u in aanmerking voor een premie?

 4. 4

  Vind een ophaler

  Doe beroep op een afvalophaler die is aangesloten bij Valipac. Hij kan u advies op maat geven over het correct sorteren van afval. Dankzij hem kunt u ook in aanmerking komen voor de premies van Valipac.

  Bekijk hier de lijst van alle afvalophalers aangesloten bij Valipac. Deze lijst wordt steeds bijgewerkt; neem gerust regelmatig een kijkje!

  Een ophaler vinden

Premies voor uw bedrijf?

Actief afval sorteren is wettelijk verplicht voor bedrijven. In ruil voor deze inspanningen, kan uw bedrijf recht hebben op verschillende premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Waarom premies?

Valipac moet aan de overheid kunnen aantonen dat de bedrijfsmatige verpakkingen dat haar klanten op de Belgische markt brengen, gerecycleerd worden wanneer ze afval worden.

Efficiënt sorteren aan de bron draagt bij aan de recyclage en komt dus iedereen ten goede. Daarom willen we bedrijven die hun bedrijfsmatig verpakkingsafval correct sorteren, financieel ondersteunen.

Deze premies zijn niet afkomstig van overheidssubsidies. Ze komen van de financieringsbijdragen die de klanten van Valipac betalen.

Welke premies?

Door samen te werken met een afvalophaler aangesloten bij Valipac kunt u tot vier premies ontvangen:

 • een startpremie
 • een containerpremie
 • een recyclagepremie
 • een zakpremie
primes entreprise
prime de démarrage

Startpremie

Deze premie gaat naar bedrijven die voor het eerst een rolcontainer of een afzetcontainer gebruiken voor het sorteren van hun verpakkingsafval, én die nog nooit eerder een premie hebben ontvangen van Valipac.

Waarom?

Deze premie is een spreekwoordelijk duwtje in de rug om bedrijven ertoe aan te zetten hun afval te sorteren.

Hoeveel?

Een eenmalige premie van € 100.

Hoe?

De premie wordt één keer toegekend per ondernemingsnummer.
De premie wordt toegekend bovenop de recyclagepremie en de containerpremie, die terugkerende premies zijn.

Prime conteneur

Containerpremie

Deze premie gaat naar bedrijven die containers gebruiken om hun bedrijfsmatig verpakkingsafval te sorteren en te laten ophalen.

Waarom?

Deze premie is een aanmoediging om de inspanningen vol te houden.

Hoeveel?

De premie is een forfaitaire tussenkomst op de huurprijs van uw containers. Het bedrag varieert dus afhankelijk van het type en het aantal gebruikte containers.

Hoe?

De containerpremie geldt voor elk type bedrijfsmatig verpakkingsafval.
De premie wordt pro rata berekend op het aantal dagen huur/terbeschikkingstelling.

Type container Premie Volume  containers % afval dat voortvloeit uit het uitpakken van goederen
Rolcontainers € 60/container/jaar Tussen 660 en 8000 liter 70%
Afzetcontainers € 80/container/jaar ≥ 8 m³ 90%
Plastic bakken € 40/site/jaar Tussen 500 en 680 liter 70%
Recipiënten voor de inzameling van gevaarlijk afval € 60/recipiënt/jaar Tussen 680 en 800 liter 70%

Recyclagepremie

Deze premie gaat naar bedrijven die volgende materialen sorteren:

 • houten verpakkingsafval (spaanplaat, afval van palletten of palletten die niet hersteld kunnen worden, kisten) dat gerecycleerd wordt tot grondstof (spaanplaat, compostering, houtkrullen voor speelpleinen)
 • plastic verpakkingen
 • plastic spanbanden (PET/PP)
Waarom?

Deze premie zet bedrijven aan tot sorteren, waardoor bepaalde afvalstromen beter gerecycleerd worden.

Hoeveel?

De premie wordt pro rata berekend op het aantal ton gesorteerd afval dat wordt gerecycleerd.

Hoe?

De recyclagepremie wordt berekend per ton. Deze premie komt bovenop de containerpremie.

 • Houten verpakkingsafval: € 10/ton
 • Afval van plastic verpakkingen: € 30/ton
 • Afval van plastic spanbanden: € 50/ton

Premie per zak voor kleine hoeveelheden

Om ook het sorteren van kleine hoeveelheden plastic (folie, EPS, spanbanden) aan te moedigen, heeft Valipac nu ook een premie per zak in het leven geroepen.
Deze premie komt bovenop de recyclagepremie.

Het bedrag van deze premie is € 0,50 per aangekochte zak.

Deze premie is cumuleerbaar met de recyclagepremie.

Per gebruikte zak ontvangt u:

 • Een premie per zak (voor plastic folie is de premie beperkt tot 500 zakken per site en per jaar)
 • Een recyclagepremie voor het materiaal in de zak. Deze premie wordt berekend op basis van een theoretisch gemiddeld gewicht per 100 liter afval: 2,5 kg/100 liter voor plastic folie, 0,75 kg/100 liter voor EPS en 2,5 kg/100 liter voor spanbanden.

U koopt 1000 zakken van 400 liter, die u vult met plastic folie. Uw premie wordt dan als volgt berekend:

Zakpremie:                                                                                                                                              1000 zakken x € 0,50/zak = € 500 beperkt tot 500 zakken → € 250
Hoeveelheid plastic folie per zak: 4 x 2,5 kg = 10 kg
Totale hoeveelheid plastic folie: 10 kg/zak x 1000 zakken = 10 ton
Recyclagepremie: € 30/ton x 10 ton = € 300
Totale premie: € 250 + € 300 = € 550

Hoe een premie ontvangen?

Een premie ontvangen is eenvoudig. U hoeft geen enkele formaliteit te vervullen.

01

Doe beroep op een afvalophaler aangesloten bij Valipac

De bij Valipac aangesloten afvalophalers weten perfect hoe het systeem werkt en kunnen u praktische tips en advies geven over het correct sorteren van uw afval.

Vind een ophaler in uw regio

 1. 02

  Sorteer uw bedrijfsmatig verpakkingsafval op de juiste manier

  Respecteer de richtlijnen van uw ophaler. Als u die niet correct opvolgt, zal uw afval wellicht niet kunnen worden gerecycleerd en heeft u geen recht op uw premie.

 2. 03

  U krijgt een identificatiecode

  Bij de start van het jaar ontvangt u een e-mail met daarin uw persoonlijke toegangscode tot myCertificate, de applicatie die de betaling van de premies beheert.

 3. 04

  Ga naar myCertificate

  Met myCertificate blijft de administratieve rompslomp beperkt tot het strikte minimum.

 4. 05

  Valipac stort uw premie

  Het bedrag van de premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u online heeft ingegeven.

Voorwaarden

De premies van Valipac worden enkel toegekend voor:

 • bedrijfsmatig verpakkingsafval dat,
 • afval is geworden op Belgisch grondgebied,
 • correct werd gesorteerd,
 • opgehaald werd door een ophaler aangesloten bij Valipac,
 • effectief gerecycleerd wordt.

Als uw afvalophaler niet kan bewijzen dat alle opgehaalde afval effectief gerecycleerd werd, kan Valipac de premie niet volledig uitbetalen. Bij de berekening ervan zullen we dan een recyclagegraad bepalen op basis van de recyclagestatistieken waarover we beschikken voor uw ophaler.

Als uw bedrijf niet onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid valt of als het al klant is van Valipac, zal het bedrag van de premie automatisch gestort worden op het opgegeven bankrekeningnummer. Indien dit niet het geval is, zal u kunnen recht hebben op de premies zodra u kunt aantonen dat u voldoet aan de verplichtingen wat betreft bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Geldt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor u?

Praktische informatie over de premies

 • De premies zijn niet onderworpen aan btw en vereisen geen factuur.
 • U kunt ze inboeken in rubriek 74 (andere bedrijfsopbrengsten).
 • U vindt de nodige bewijsstukken voor uw boekhouding terug in uw persoonlijke zone.
 • Op het einde van het jaar maakt Valipac een fiscaal attest op voor bedragen vanaf € 125, en bezorgt dat aan het Ministerie van Financiën.
 • Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen onder hetzelfde ondernemingsnummer, dan ontvangt u het totaal van alle premies van een ophaler op één enkel document.
 • Het minimumbedrag van een premie (certificaat) bedraagt € 30.
 • De premies worden uitbetaald bij de aanvang van het jaar volgend op het jaar waarop ze betrekking hebben.

myCertificate

 • Gebruik de persoonlijke toegangscode(s) die u hebt ontvangen om toegang te krijgen tot uw account. Als u met meerdere ophalers samenwerkt, kan het zijn dat u meerdere codes ontvangt.
 • In uw persoonlijke zone kunt u de informatie over uw bedrijf vervolledigen of valideren, en indien van toepassing, het bedrag zien van de premie waarop u recht heeft.
 • Als uw bedrijf in orde is met de wetgeving inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid of als die wetgeving nog niet van toepassing is voor uw bedrijf, wordt het bedrag van de premie onmiddellijk bevestigd.
 • Is uw bedrijf nog niet in orde met de wetgeving inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, dan ziet u de reden waarom de premie nog niet kan worden betaald.