Nog geen klant

Vandaag zijn bijna 7.000 bedrijven klant van Valipac.

Je bent nog geen klant? Laat ons jou dan uitleggen hoe een werkdag eruit ziet zonder de diensten van Valipac: bij al je klanten je verpakkingsmateriaal terug moeten inzamelen. En deze via een afvalophaler laten recycleren. En daar moeten aandringen om je recyclagebewijzen te ontvangen. Om vaak zelfs de wereld te moeten afreizen om deze te bemachtigen!

Gelukkig neemt Valipac deze verantwoordelijk van je over! Klant zijn bij Valipac is de garantie dat je bedrijf in orde is met de wetgeving voor bedrijfsmatige verpakkingen. Bekijk onze video en ontdek hoe jouw werkdag eruit zou zien als Valipac niet bestond.

Jouw bedrijf en de uitgebreide producenten-
verantwoordelijkheid

Wettelijk kader

De Europese Richtlijn 94/62/EG (gewijzigd bij Richtlijn 2004/12/EG) wil de nationale wetgevingen inzake preventie en beheer van zowel huishoudelijk als bedrijfsmatig verpakkingsafval harmoniseren. De richtlijn definieert een aantal concepten en stelt minimale recyclage- en valorisatiepercentages vast.

Deze richtlijn is omgezet in de wetgeving van elke lidstaat van de Europese Unie.

In België is de richtlijn vertaald in het Samenwerkingsakkoord. Dit akkoord heeft betrekking op de preventie en het beheer van alle soorten verpakkingsafval die in België worden geproduceerd. Het is sinds 1997 van kracht voor huishoudelijke verpakkingen en sinds 1998 voor bedrijfsmatige verpakkingen.

De verplichtingen die in deze Europese wetgeving zijn vastgelegd, zijn nu beter bekend onder de naam uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Wat is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid?

Bedrijven die in België (huishoudelijk en bedrijfsmatig) verpakkingsafval produceren doordat ze verpakte goederen op de markt brengen of invoeren, zijn onderworpen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Jouw bedrijf valt hieronder als:

 • Je goederen verpakt (laat verpakken) om ze op de Belgische markt te brengen (Type A),
 • Je verpakte goederen invoert (laat invoeren) om ze op de Belgische markt te brengen (Type B),
 • Je goederen invoert en uitpakt binnen je bedrijf (Type C).

 

Wat zijn je verplichtingen?

Als je tot minstens een van die categorieën behoort, moet je bedrijf aan drie wettelijke verplichtingen voldoen:

 1. 01

  Terugnameplicht

  In tegenstelling tot wat de naam zou kunnen doen vermoeden, legt deze plicht je geen verplichting op om je verpakkingen terug te nemen. Je bedrijf moet wel jaarlijks kunnen aantonen dat een bepaald percentage van de verpakkingen waarvoor je verantwoordelijk bent, gerecycleerd wordt. Het  Samenwerkingsakkoord voorziet een recyclagedoelstelling per materiaal: voor papier/karton, metaal en hout geldt een doelstelling van 90%, voor hout is dit 80%, voor aluminium 75% en voor kunststof 55%.

  De terugnameplicht geldt niet als je bedrijf per jaar minder dan 300 kg eenmalige huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen op de Belgische markt brengt.

 2. 02

  Informatieplicht

  Je bedrijf moet de Interregionale Verpakkingscommissie jaarlijks informeren over de hoeveelheid, het type en het recyclagepercentage van verpakkingen die het op de Belgische markt brengt. Kortom, je moet aantonen dat je de wettelijk bepaalde doelstellingen bereikt.

 3. 03

  Indienen van een preventieplan

  Je bedrijf is onderworpen aan deze verplichting als:

  • het minstens 300 ton eenmalige verpakkingen op de Belgische markt brengt (huishoudelijk + bedrijfsmatig),
  • het goederen in België verpakt of laat verpakken met een minimum van 100 ton eenmalige verpakkingen.

  Het preventieplan moet om de drie jaar bij de Interregionale Verpakkingscommissie worden ingediend. Dit document beschrijft de maatregelen die jouw bedrijf neemt om de hoeveelheid en de schadelijkheid van de verpakkingen te verminderen en bepaalt de te behalen doelstellingen.

Geldt dit voor jou?

Wil je weten of de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid daadwerkelijk van toepassing is op jouw bedrijf? Deze korte vragenlijst zal je helpen om je status te bepalen. Belangrijke informatie voor je begint:

 • Deze vragenlijst is volledig anoniem. De ingevulde gegevens worden niet bewaard en worden in geen geval gebruikt voor prospectie.
 • De vragen hebben enkel betrekking op bedrijfsmatige verpakkingen (bijv. kartonnen dozen, palletten, vaten, folie rond palletten,…). Jouw status wordt uitsluitend aan de hand van de volgende parameters bepaald.
 • De vragen hebben alleen betrekking op jouw situatie voor het lopende jaar.

Heb je vragen over hoe je die zaken moet interpreteren, neem dan contact op met een adviseur op het nummer +32 2 456 83 10 of mail naar customer@valipac.be

Emballeur

Wat doet Valipac?

Valipac formuleert een gezamenlijk antwoord op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid:

 • we verzamelen informatie over de hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die door onze klanten op de markt worden gebracht;
 • we verzamelen informatie over de hoeveelheden verpakkingsafval die door afvalophalers worden ingezameld en gerecycleerd;
 • we vergelijken die gegevens onderling om het totale recyclagepercentage voor al onze klanten te berekenen;
 • we delen de geglobaliseerde gegevens mee aan de Interregionale Verpakkingscommissie.

Valipac is het beheersorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen. Voor huishoudelijke verpakkingen moet je contact opnemen met de bevoegde instantie Fost Plus. Bedrijven die huishoudelijke EN bedrijfsmatige verpakkingen op de markt brengen, moeten dus klant worden van beide organisaties.

 

Thumbnail Video Werking Valipac

Video niet zichtbaar? Dit komt omdat je “alleen noodzakelijke cookies” aanklikte. Wis je cookies en probeer opnieuw, of surf naar YouTube

Hoe kan Valipac je helpen?

Klant zijn bij Valipac is de garantie dat jouw bedrijf in orde is met de wetgeving voor bedrijfsmatige verpakkingen. Vandaag vertrouwen zo’n 7.000 bedrijven op ons om hun terugname- en informatieplicht na te komen. In ruil voor die gemoedsrust stuur je ons één keer per jaar, vóór 28 februari*, een aangifte van de verpakkingen waarvoor je verantwoordelijk bent.

* tijdens je eerste aansluitingsjaar dient jouw aangifte niet per se voor 28 februari ingediend te worden.

Is het verplicht?

Je moet geen klant worden bij Valipac. Anderzijds ben je wel verplicht om de wetgeving na te leven. Als je je zorgen maakt over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, heb je twee mogelijkheden:

Klant worden bij Valipac

Valipac neemt de formaliteiten in verband met deze verplichting voor zijn rekening. We verzamelen de bewijzen van de recyclage en van de valorisatie van jouw verpakkingen, en geven die door aan de overheid. Door klant te worden bij Valipac, vermijd je de administratieve sancties voorzien door de wet. Deze boetes bedragen:

 • € 500 per ton verpakkingsafval waarvoor je geen bewijs hebt van valorisatie.
 • € 1000 per ton verpakkingsafval waarvoor je geen bewijs hebt van de recyclage.

Er kunnen ook strafrechtelijke boetes worden opgelegd.

Het zelf doen

Indien je zelf aan je wettelijke verplichtingen wenst te voldoen, dien je zelf het bewijs te verzamelen van de recyclage en valorisatie van de verpakkingen waarvoor je verantwoordelijk bent. Je stuurt dat bewijs jaarlijks volgens een specifieke procedure naar de Interregionale Verpakkingscommissie. Je hebt deze mogelijkheid indien:

 • jouw bedrijf enkel verpakkingsverantwoordelijke type C is,
 • jouw bedrijf zelf de terugname organiseert van zijn verpakkingsafval bij zijn klanten

Wat kost de dienstverlening bij Valipac?

Het factuurbedrag dat je aan Valipac betaalt, hangt af van het gewicht en het soort verpakkingen waarvoor je verantwoordelijk bent. Dankzij onze manier van werken kunnen we stabiele tarieven bieden, los van de schommelingen van de materiaalprijzen op de markt.

Tarieven voor het jaar 2024.

De minimale financieringsbijdrage bedraagt € 50.

OPGELET: De wetgeving inzake bedrijfsmatige verpakkingen is sinds 1998 van kracht. Als jouw bedrijf al vijf jaar of langer onder deze wetgeving valt, verplicht de overheid Valipac om, met terugwerkende kracht, een bijdrage aan te rekenen voor de vijf kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin het bedrijf het lidmaatschap heeft afgesloten. Bij een toetreding tot Valipac in 2024 bedraagt de jaarlijkse forfaitaire bijdrage van 2019 t.e.m. 2023:

 • € 250 voor de bedrijven die in het jaar van aansluiting verpakkingsverantwoordelijke zijn voor meer dan 50 ton eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen
 • € 100 voor de bedrijven die in het jaar van aansluiting verpakkingsverantwoordelijke zijn voor maximum 50 ton eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen.

Het bedrijf dat retroactief toetreedt tot Valipac kan echter geen aanspraak maken op de eventuele premies voor verpakkingsafval voor de jaren waarvoor het een forfaitaire bijdrage betaalt.

Materiaal Tarief 2023 (€/ton) Tarief 2024 (€/ton)
Recycleerbare verpakkingen excl. plastic 17 17
Recycleerbare plastic verpakkingen 53 53
Niet recycleerbare verpakkingen 106 106
Herbruikbare verpakkingen 0 0

Verpakkingsmateriaal Tarief 2024 per ton Ton Prijs €
Recycleerbaar karton € 17,00
Recycleerbaar metaal € 17,00
Recycleerbaar hout € 17,00
Recycleerbaar glas € 17,00
Recycleerbare natuurvezels € 17,00
Recycleerbare kunststof € 53,00
Andere recycleerbare materialen € 17,00
Niet-recycleerbare verpakkingen
(incl. niet-recycl. kunststof)
€ 106,00
Forfaitaire bijdrage voor retroactiviteit 250
Totaal (jaarlijks) :  
Devenir client Valipac

Klant worden

Vertrouw net als 7.000 Belgische bedrijven op Valipac en laat je terugname- en informatieplicht door ons vervullen. Klant worden is heel makkelijk:

 • neem contact op met een adviseur op het nummer +32 2 456 83 10 of mail naar customer@valipac.be om een klantendossier op te stellen,
 • stuur de ingevulde en ondertekende overeenkomst en identificatiefiche via e-mail naar customer@valipac.be,
 • zodra je dossier is geopend, ontvang je een e-mail met je lidnummer en de vraag je eerste aangifte online in te vullen,
 • zodra je eerste aangifte in orde is, ontvang je de ondertekende overeenkomst via e-mail retour, samen met de factuur.
Devenir client Valipac