Nog geen klant

Uw bedrijf en de uitgebreide producenten-
verantwoordelijkheid

 

Wettelijk kader

De Europese Richtlijn 94/62/EG (gewijzigd bij Richtlijn 2004/12/EG) wil de nationale wetgevingen inzake preventie en beheer van zowel huishoudelijk als bedrijfsmatig verpakkingsafval harmoniseren. De richtlijn definieert een aantal concepten en stelt minimale recyclage- en valorisatiepercentages vast.

Deze richtlijn is omgezet in de wetgeving van elke lidstaat van de Europese Unie.

In België is de richtlijn vertaald in het Samenwerkingsakkoord. Dit akkoord heeft betrekking op de preventie en het beheer van alle soorten verpakkingsafval die in België worden geproduceerd. Het is sinds 1997 van kracht voor huishoudelijke verpakkingen en sinds 1998 voor bedrijfsmatige verpakkingen.

De verplichtingen die in deze Europese wetgeving zijn vastgelegd, zijn nu beter bekend onder de naam uitgebreide producenten- verantwoordelijkheid.

Emballages industriels

Wat is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid?

Bedrijven die in België (huishoudelijk en bedrijfsmatig) verpakkingsafval produceren doordat ze verpakte goederen op de markt brengen of invoeren, zijn onderworpen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Uw bedrijf valt hieronder als:

 • U goederen verpakt (laat verpakken) om ze op de Belgische markt te brengen (Type A),
 • U verpakte goederen invoert (laat invoeren) om ze op de Belgische markt te brengen (Type B),
 • U goederen invoert en uitpakt binnen uw bedrijf (Type C).

Wat zijn uw verplichtingen?

Als u tot minstens een van die categorieën behoort, moet uw bedrijf aan drie wettelijke verplichtingen voldoen:

 1. 01

  Terugnameplicht

  Uw bedrijf moet jaarlijks kunnen aantonen dat minstens 80% van de verpakkingen in kwestie gerecycleerd worden en 85% valorisatie behalen (recyclage + energetische valorisatie) In tegenstelling tot wat de naam zou kunnen doen vermoeden, legt deze plicht u geen verplichting op om uw verpakkingen terug te nemen. Bovendien geldt de terugnameplicht niet als uw bedrijf per jaar minder dan 300 kg huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen op de Belgische markt brengt.

 2. 02

  Informatieplicht

  Uw bedrijf moet de Interregionale Verpakkingscommissie jaarlijks informeren over de hoeveelheid, het type en het recyclagepercentage van verpakkingen die uw bedrijf op de Belgische markt brengt. Kortom, u moet aantonen dat u de wettelijk bepaalde doelstellingen bereikt.

 3. 03

  Indienen van een preventieplan

  Uw bedrijf is onderworpen aan deze verplichting als:

  • het minstens 300 ton eenmalige verpakkingen op de Belgische markt brengt (huishoudelijk + bedrijfsmatig),
  • het goederen in België verpakt of laat verpakken met een minimum van 100 ton eenmalige verpakkingen.

  Het preventieplan moet om de drie jaar bij de Interregionale Verpakkingscommissie worden ingediend. Dit document beschrijft de maatregelen die uw bedrijf neemt om de hoeveelheid en de schadelijkheid van de verpakkingen te verminderen en bepaalt de te behalen doelstellingen.

Geldt dit voor u?

Wilt  u weten of de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid daadwerkelijk van toepassing is op uw bedrijf? Deze korte vragenlijst zal u helpen om uw status te bepalen. Belangrijke informatie voor u begint:

 • Deze vragenlijst is volledig anoniem. De ingevulde gegevens worden niet bewaard en worden in geen geval gebruikt voor prospectie.
 • De vragen hebben enkel betrekking op bedrijfsmatige verpakkingen (bijv. kartonnen dozen, palletten, vaten, folie rond palletten,…). Uw status wordt uitsluitend aan de hand van de volgende parameters bepaald.
 • De vragen hebben alleen betrekking op uw situatie voor het lopende jaar.

Hebt u vragen over hoe u die zaken moet interpreteren, neem dan contact op met een adviseur op het nummer +32 2 456 83 10 of mail naar info@valipac.be

Emballeur

Wat doet Valipac?

Valipac formuleert een gezamenlijk antwoord op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid:

 • wij verzamelen informatie over de hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die door onze klanten op de markt worden gebracht;
 • Wij verzamelen informatie over de hoeveelheden verpakkingsafval die door afvalophalers worden ingezameld en gerecycleerd;
 • wij vergelijken die gegevens onderling om het totale recyclagepercentage voor al onze klanten te berekenen;
 • we delen de geglobaliseerde gegevens mee aan de Interregionale Verpakkingscommissie.

Valipac is het beheersorganisme voor bedrijfsmatige verpakkingen. Voor huishoudelijke verpakkingen moet u contact opnemen met de bevoegde instantie Fost Plus. Bedrijven die huishoudelijke EN bedrijfsmatige verpakkingen op de markt brengen, moeten dus klant worden van beide organisaties.

 

schéma

Hoe kan Valipac u helpen?

Klant zijn bij Valipac is de garantie dat uw bedrijf in orde is met de wetgeving voor bedrijfsmatige verpakkingen. Vandaag vertrouwen meer dan 7.200 bedrijven op ons om hun terugname- en informatieplicht na te komen. In ruil voor die gemoedsrust stuurt u ons één keer per jaar, vóór 28 februari*, een aangifte van de verpakkingen waarvoor u verantwoordelijk bent.

* tijdens uw eerste aansluitingsjaar dient uw aangifte niet per se voor 28 februari ingediend te worden.

Is het verplicht?

U hoeft geen klant bij Valipac te worden. Anderzijds bent u verplicht om de wetgeving na te leven. Als u zich zorgen maakt over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, hebt u twee mogelijkheden: Klant worden bij Valipac Valipac neemt de formaliteiten in verband met deze verplichting voor zijn rekening. Wij verzamelen de bewijzen van de recyclage en van de valorisatie van uw verpakkingen, en geven die door aan de overheid. Door klant bij Valipac te worden, vermijdt u de administratieve sancties voorzien door de wet. Deze boetes bedragen:

 • € 500 € per ton verpakkingsafval waarvoor u geen bewijs hebt van valorisatie.
 • € 1000 € per ton verpakkingsafval waarvoor u geen bewijs hebt van de recyclage.

Er kunnen ook strafrechtelijke boetes worden opgelegd. Het zelf doen Indien u zelf aan uw wettelijke verplichtingen wenst te voldoen, dient u zelf het bewijs te verzamelen van de recyclage en valorisatie van de verpakkingen waarvoor u verantwoordelijk bent. U stuurt dat bewijs jaarlijks volgens een specifieke procedure naar de Interregionale Verpakkingscommissie. U hebt deze mogelijkheid indien:

 • uw bedrijf enkel verpakkingsverantwoordelijke type C is,
 • uw bedrijf zelf de terugname organiseert van zijn verpakkingsafval bij zijn klanten

Wat kost de dienstverlening bij Valipac?

Het factuurbedrag dat u aan Valipac betaalt, hangt af van het gewicht en het soort verpakkingen waarvoor u verantwoordelijk bent. Dankzij onze manier van werken kunnen wij stabiele tarieven bieden, los van de schommelingen van de materiaalprijzen op de markt.

Tarieven voor het jaar 2019.

De minimale financieringsbijdrage bedraagt € 50.

OPGELET: De wetgeving inzake bedrijfsmatige verpakkingen is sinds 1998 van kracht. Als uw bedrijf al vijf jaar of langer onder deze wetgeving valt, verplicht de overheid Valipac om, met terugwerkende kracht, een bijdrage aan te rekenen voor de vijf kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin het bedrijf het lidmaatschap heeft afgesloten. Deze retroactiviteit komt neer op een forfaitair bedrag van  50 €/jaar gedurende 5 jaar.  Het bedrijf dat retroactief toetreedt tot Valipac kan echter geen aanspraak maken op de eventuele premies voor verpakkingsafval voor de jaren waarvoor het een forfaitaire bijdrage betaalt.

Recycleerbaar (€/ton) Niet-recycleerbaar (€/ton)
Papier/Karton 14,50 53
Hout 14,50 53
Metaal 14,50 53
Glas 14,50 53
Natuurvezels 14,50 53
Kunststof 39,50 53
Kunststof bouwsector* 49,50 53
Andere materialen 14,50 53
Herbruikbare verpakkingen 0 /

* dit specifiek tarief is bestemd voor de financiering van Clean Site System, een inzamelsysteem van folie op bouwwerven. Voor meer informatie hierover, raadpleeg onze website www.cleansitesystem.be

Verpakkingsmateriaal Tarief 2017 per ton Ton Prijs €
Recycleerbaar karton € 14,50
Recycleerbaar metaal € 14,50
Recycleerbaar hout € 14,50
Recycleerbaar glas € 14,50
Recycleerbare natuurvezels € 14,50
Recycleerbare kunststof € 39,50
Recycleerbare kunststof voor bouwsector € 49,50
Andere recycleerbare materialen € 14,50
Niet-recycleerbare verpakkingen
(incl. niet-recycl. kunststof)
€ 53,00
Forfaitaire bijdrage voor retroactiviteit 250
Totaal (jaarlijks) :  
Devenir client Valipac

Klant worden

Vertrouw net als meer dan 7.200 Belgische bedrijven op Valipac en laat uw terugname- en informatieplicht door ons vervullen. Klant worden is heel makkelijk:

 • neem contact op met een adviseur op het nummer +32 2 456 83 10 of mail naar info@valipac.be om een klantendossier op te stellen,
 • stuur het ingevulde en ondertekende dossier op via de post (overeenkomst in twee exemplaren, identificatiefiche en aansluitingsaangifte),
 • u krijgt van Valipac de ondertekende overeenkomst toegestuurd met uw klantnummer en factuur.
Devenir client Valipac