FAQ

Moet ik aansluiten bij Valipac om recht te hebben op de premies?

Indien uw bedrijf niet onderworpen is aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen, hebt u recht op de Valipac premies voor zover uw bedrijf aan de toekenningsvoorwaarden voldoet en uw verpakkingsafval wordt opgehaald door een aangesloten Valipac afvalophaler. Indien uw bedrijf onderworpen is aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid dient u in orde te zijn met de verpakkingswetgeving.

Let op: Als u opteert om uw verplichtingen individueel te vervullen ten aanzien van de Interregionale Verpakkingscommissie dan hebt u enkel recht op de premies voor bedrijfsmatig verpakkingsafval waarvoor uw bedrijf geen verpakkingsverantwoordelijke is.

Ben ik verplicht om mijn afval te laten inzamelen door een bij Valipac aangesloten inzamelaar?

Neen, u kunt beroep doen op een inzamelaar naar keuze, op voorwaarde dat hij geregistreerd is bij het gewest waar uw bedrijf gevestigd is. Indien u echter geen beroep doet op een bij Valipac aangesloten inzamelaar, heeft u ook geen recht op de premies van Valipac voor uw verpakkingsafval.

Ik wil klant worden van Valipac. Ben ik verplicht retroactief aan te sluiten?

Ja, Valipac moet van de overheid een retroactieve toetreding toepassen voor de 5 kalenderjaren die het jaar van aansluiting voorafgaan, met uitzondering van de jaren waarvoor:

  • u geen of minder dan 300 kg huishoudelijke + bedrijfsmatige verpakkingen op de Belgische markt hebt gebracht,
  • u kunt aantonen dat u uw terugnameplicht zelf of via een derde heeft vervuld,
  • u een strafsanctie hebt ondergaan, zoals voorzien in artikel 32 van het Samenwerkingsakkoord,

Mijn bedrijf sorteert en laat zijn bedrijfsmatig verpakkingsafval al ophalen door een inzamelaar. Zijn we in orde met de wet? Klant worden van Valipac zou toch een dubbele betaling zijn?

Neen, het zijn twee volkomen verschillende diensten.
Als bedrijf hebt u de verplichting om uw afval te sorteren en te laten ophalen door een geregistreerd inzamelaar in uw gewest. De factuur die u hem betaalt, dekt de huur van de containers, het ophalen en het verwerken van het afval dat in uw bedrijf vrijkomt.
Indien uw bedrijf onderworpen is aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (zie hoofdstuk over dit onderwerp), hebt u als verpakkingsverantwoordelijke ook de verplichting om 80% recyclage te behalen voor de verpakkingen die u op de Belgische markt hebt gebracht. Uw inzamelaar kan deze taak van u niet overnemen.
Door klant te worden van Valipac, draagt u deze laatste verplichting aan ons over. U betaalt voor deze dienst een bijdrage dat de verwerking van de gegevens dekt.

Ik voer verpakte goederen in, die ik ontpak. Het verpakkingsafval dat hierdoor ontstaat sorteer ik. Wat is dan mijn voordeel om klant te worden van Valipac?

Als klant van Valipac dient u niet zelf de bewijzen van recyclage of nuttige toepassing van uw verpakkingen te verzamelen. We regelen het allemaal voor u. Zo bent u zeker dat uw bedrijf perfect in orde is met de wetgeving inzake het beheer van bedrijfsmatige verpakkingen.
Verder kan u genieten van onze premies voor het sorteren en recycleren van uw bedrijfsmatig verpakkingsafval (voor zover uw bedrijf aan de toekenningsvoorwaarden voldoet).
Indien u zelf de bewijzen van recyclage of nuttige toepassing van uw verpakkingen bij de overheid voorlegt, zou u moeilijkheden kunnen ondervinden voor niet recycleerbare verpakkingen of verpakkingen die niet voldoende gerecycleerd worden.

Hoe word ik klant van Valipac?

  • vraag uw aansluitingsdossier aan via telefoon +32 (0)2 456 83 10 of per mail info@valipac.be,
  • stuur uw aansluitingsdossier ingevuld en ondertekend per post naar Valipac (toetredingsovereenkomst in tweevoud, identificatiefiche en de aangifte),
  • u ontvangt een door Valipac ondertekende toetredingsovereenkomst met melding van uw klantnummer en factuur.

Ik geef mijn bedrijfsmatige verpakkingen aan bij Valipac. Ben ik verplicht om de verpakkingen van mijn producten terug te nemen?

Neen, als klant van Valipac voldoet u aan uw terugnameplicht voor bedrijfsmatig verpakkingsafval. De terugnameplicht is namelijk niet de verplichting om uw verpakkingen terug te nemen, maar een verplichting om 80% recyclage aan te tonen voor de verpakkingen waarvoor u verantwoordelijk bent. Valipac neemt deze verplichting voor u op zich.

Wat indien ik eenmalige verpakkingen die binnenkomen via leveringen, opnieuw gebruik om mijn eigen producten mee te verpakken?

A) Wanneer u een verpakking opnieuw gebruikt, na het ontpakken van een verpakt product komende van een Belgische leverancier, dan dient u dit niet aan te geven daar het bedrijf dat u het verpakt product heeft geleverd al verpakkingsverantwoordelijke is.
B) Wanneer u een verpakking opnieuw gebruikt, na het ontpakken van een verpakt product komende van een buitenlandse leverancier, dan dient u dit éénmaal aan te geven als verpakkingsverantwoordelijke type C.
C) Wanneer u een verpakking opnieuw gebruikt om uw goederen te exporteren, na het ontpakken van een verpakt product komende van een buitenlandse leverancier, dan dient u niets aan te geven omdat u uw product naar het buitenland stuurt.

Moeten herbruikbare verpakkingen zoals poolpallets ook aangegeven worden?

Ja, zij moeten aangegeven worden in uw aangifte. Valipac vraagt echter geen financiële bijdrage op herbruikbare verpakkingen. Op herbruikbare verpakkingen geldt geen terugnameplicht maar wel een informatieplicht.

Ik verpak producten in België in opdracht van een ander bedrijf (bv. private label). Moet ik deze verpakkingen aangeven bij Valipac?

Indien u goederen verpakt in opdracht van een ander bedrijf dient u de verpakkingen niet bij Valipac aan te geven. Al het verpakkingsmateriaal (primaire verkoopsverpakking, verzamel- en vervoerverpakkingen) moet door de eigenaar van het merk aangegeven worden.

Ik ontpak producten in opdracht van een ander bedrijf en ben op geen enkel moment eigenaar van deze producten. Wie moet deze verpakkingen aangeven?

Belangrijk is om eerst na te gaan of uw opdrachtgever en de leverancier van de u geleverde goederen in het binnen- of buitenland gevestigd zijn. Als ontpakker bent u verantwoordelijk voor het door u ontstane verpakkingsafval indien uw ontpakkingsactiviteiten plaatsvinden in België en de ontpakte goederen rechtstreeks afkomstig zijn uit het buitenland.

Ik doe een aangifte bij Fost Plus voor mijn bedrijfsmatige en huishoudelijke verpakkingen. Moet ik ook klant worden van Valipac?

Ja, omdat Fost Plus enkel bevoegd is voor het beheer van huishoudelijke verpakkingen en enkel de gegevens verwerkt m.b.t. huishoudelijke verpakkingen. Fost Plus kan u niet vertegenwoordigen voor uw bedrijfsmatige verpakkingen.

Ik ontpak goederen die ik aankoop in het buitenland. Is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen (zie hoofdstuk over dit onderwerp) van toepassing vermits ik deze goederen niet op de Belgische markt breng?

Ja, u bent verantwoordelijk voor het afval dat ontstaat bij het ontpakken van ingevoerde goederen. Kijk de oorsprong van de factuur na: is het een factuur uit België (met Belgisch BTW-nummer), dan bent u geen verpakkingsverantwoordelijke. Is het een buitenlandse factuur, dan bent u wel verpakkingsverantwoordelijke.

Voor de aangifte van de huishoudelijke verpakkingen rond de producten die ik invoer, heb ik mijn buitenlandse leveranciers gemandateerd. Wie doet de aangifte van de bedrijfsmatige verpakkingen van deze producten?

Het mandaat is enkel geldig voor Fost Plus. U dient zelf de bedrijfsmatige verpakkingen bij Valipac aan te geven.

Onze firma gebruikt IBC’s. Mag ik deze aangeven als herbruikbare verpakkingen?

Nieuwe en/of gereconditioneerde IBC’s die uw firma koopt bij een leverancier en die niet voldoen aan de voorwaarden van de beslissingsboom van herbruikbare verpakkingen worden beschouwd als eenmalige verpakkingen.
Een herbruikbare verpakking is bestemd en ontworpen om gedurende haar levensduur een minimum aantal omlopen te maken, om hervuld of hergebruikt te worden voor een identiek doel als waarvoor ze ontworpen werd.

Dit is van toepassing:

  • als uzelf de lege IBC’s terugneemt bij uw klanten om ze te hergebruiken,
  • als uzelf een onderhoudscontract hebt afgesloten met een leverancier voor het herconditioneren van de desbetreffende IBC’s, zodat deze door uw bedrijf naderhand hergebruikt kunnen worden (gesloten systeem).

In beide gevallen blijft u eigenaar van de IBC’s.

Is er een minimumdrempel voor de terugnameplicht?

Ja, indien uw bedrijf de drempel van 300 kg eenmalige verpakkingen (huishoudelijk + bedrijfsmatig) niet overschrijdt, is enkel de informatieplicht van toepassing en niet de terugnameplicht.
Van zodra u de drempel van 300 kg overschrijdt, dient u zowel uw verplichtingen voor huishoudelijke als voor bedrijfsmatige verpakkingen te vervullen en de gewichten enerzijds bij Fost Plus en anderzijds bij Valipac aan te geven.
Bv.: Een firma voert textiel in vanuit Italië. Ze is verpakkingsverantwoordelijke voor 350 kg eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen (bv. voor de palletten en kartonnen dozen die bij levering gebruikt werden). Ze is eveneens verpakkingsverantwoordelijke voor 50 kg eenmalige huishoudelijke verpakkingen (bv. voor de kleine kartons rond sokken, verkocht per 2 in de verkooppunten). Deze firma dient aangifte te doen voor de bedrijfsmatige en de huishoudelijke verpakkingen.